Политика за защита на личните данни

Информация за нас:

Грийн Ту ГоуЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202008058, със седалище и адрес на управление: 2067 общ.Ихтиман, с. Черньово, Стопански двор, Сграда – Бригаден стан, тел: 0885341056; e-mail: greentogo@greentogo.bg

Информация за защита на лични данни:

Грийн Ту Гоу ЕООД, 2067 общ.Ихтиман, с. Черньово, Стопански двор, Сграда – Бригаден стан, тел: 0885341056; e-mail: greentogo@greentogo.bg

Грийн Ту ГоуЕООД обработва лични данни с цел предоставяне на по-качествени и по-разнообразни продукти и/или услуги. Непрекъснато се стремим да подобряваме обслужването и с оглед на това изграждаме стратегически търговски партньорства, с които се опитваме да удовлетворим потребностите на клиентите си при използване на продуктовото ни портфолио.

Поверителността на данните е от изключително значение за нас и за успеха на бизнеса ни. Сигурността на данните ви се осигурява чрез подходящи технически и организационни мерки, целящи недопускане на неразрешен достъп, нерегламентирано ползване, загуба или унищожаване на информация. Ние събираме и обработваме лични данни при спазване на изискванията на законодателството, с разбирането, че обработването на лични данни не е неограничено и става с определена цел.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Лични данни обработваме, когато това е предвидено в нормативни актове в изпълнение на задължения:

 • предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други, свързани нормативни актове, във връзка с воденето на счетоводство;
 • предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа и други, свързани нормативни актове;
 • при продажба от разстояние и/или извън търговски обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • за даване на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • за предоставяне на информация на съда и трети лица, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално-правни нормативни актове;
 • за предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Лични данни обработваме за предоставяне на продукти и/или услуги, които сте заявили при нас, в изпълнение на договорни задължения и права. Обработването се извършва с цел :

 • установяване на клиентска самоличност през търговски канал;
 • управление и изпълнение на заявка за продукти и/или услуги, изпълнение на даден договор;
 • изготвяне на оферта за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продукти и/или услуги от нас;
 • осигуряване на обслужване и събиране на дължими суми за продукти и/или услуги;
 • уведомяване за продукти и/или услуги, изпращане на различни известия, за проблеми, грешки или за отговор на получени съобщения, рекламации;
 • изготвяне на агрегирана статистическа информация за продажби и/или услуги и/или клиенти, която можем да предоставим и на трети лица;
 • анализиране и изготвяне на потребителски профил за определяне на подходяща оферта;
 • защитаване и осигуряване на безопасност на дейността си, на нашите служители и клиенти;
 • оценяване и измерване на ефективността от рекламите ни, както и предлагане на подходящи реклами;
 • обработване на данни от сметки/фактури за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел изготвяне на общ поглед върху нашите продукти и/или услуги;
 • проучване и анализиране на продукти и/или услуги на основа на анонимна или персонализирана информация, включително при сътрудничество с трети лица, за разработване на продукти и/или услуги;
 • извършване на обработка на данни, включително от съвместни администратори, при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

 • Съгласието е основание за обработване на личните данни и целта се посочва в него. В определени случаи обработването на лични данни се извършва само след предварително съгласие. При даване на съответно съгласие, и до неговото оттегляне и/или прекратяване, ние можем да изготвяме подходящи предложения за продукти и/или услуги на „Грийн Ту ГоуЕООД като извършваме анализи на личните данни и/или данни за потребление.
 • Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време и не дава отражение върху изпълнението на договорните ни задължения, ако има такива. При оттегляне на съгласието за обработване на лични данни за някои или за всички основания, „Грийн Ту ГоуЕООД няма да използва личните данни за посочените в него цели.
 • Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на дадено съгласие става чрез посочения в него начин или като използвате данните ни за контакт.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ОГЛЕД НА НАШ ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС

 • Ние използваме видеонаблюдение на територията на предприятието, с оглед на наш легитимен интерес, за да извършваме опазване на имуществото на дружеството и за осигуряване на безопасността на служителите и работниците ни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 • Ние прилагаме организационни и технически мерки, предвидени от законодателството и приложими в нашата организационна практика, за осигуряване на защита на данните на служителите/работниците, потребителите и търговските ни партньори. Дружеството е определило Работна група за защита на данните, която подпомага процесите по опазване и сигурност на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, може да използваме механизми за защита като криптиране и др.

ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • Използването на лични данни се прекратява за целите, свързани с договорно правоотношение, след прекратяване на договор, но не се изтриват преди изтичане на една година от прекратяване на договор или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните:
 • по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години);
 • по Закона за счетоводството за съхранение на ведомости за заплати ( 50 години);
 • по Закона за задълженията и договорите изтичане на определените давностни срокове за предявяване на претенции (5 години);
 • по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца);
 • по задължения за предоставяне на информация на съд, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА

 • Предоставянето на лични данни на трети лица е с основна цел предлагане на качествено и комплексно обслужване – продуктите и/или услугите, които предлагаме да покриват потребителските очаквания.
 • Лични данни на трети лица не се предоставят, преди да сме уверени в наличието на технически и организационни мерки за защита на тези данни. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на личните данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

 • Лица, обработващи данни от името на Грийн Ту ГоуЕООД:
 • дистрибутори на „Грийн Ту ГоуЕООД, които действат като представители на дружеството, при продажбата на продукти и/или услуги;
 • лица, наети на граждански договор от „Грийн Ту ГоуЕООД, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
 • лица, които по договор поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на услуги като техническа поддръжка и др.;
 • доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
 • банки за обслужване на плащанията, извършени от нас;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с обработване на видеозаписи и/или осигуряване на пропускателния режим в предприятието;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • лица, пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, споразумения и други документи, и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията – агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, които чрез поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания.
 • Лица, обработващи данните от свое име
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на лични данни – съдилища, прокуратура, регулаторни органи.

ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 • Право на информиране
 • Имате право на:
 • информация за това дали личните ви данни се обработват, за целите на обработване, за категориите данни и за получателите, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и информация за източника им;
 • информация за всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящо се до вас, ако такова се извършва.
 • Право на коригиране
 • Имате право по всяко време при обработване на непълни или грешни данни да поискате:
 • без ненужно забавяне неточните лични данни да се коригират;
 • непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
 • Право на изтриване
 • Имате право да поискате изтриване , когато:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттеглите съгласие за обработване;
 • личните данни не са обработвани законосъобразно;
 • с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • Право на ограничаване на обработването
 • Имате право да поискате ограничаване на обработването при:
 • оспорване верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
 • имате нужда за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, а нямаме нужда от тези данни;
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията са законни.
 • Право на преносимост
 • Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
 • обработваме данните съгласно договор и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
 • Право на възражение
 • Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация да:
 • възразите срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това;
 • при основателно възражение, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг.
 • Право на подаване на жалба
 • Имате право да подадете жалба пред регулаторен орган в рамките на ЕС и Комисията за защита на личните данни:
 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Заявление, свързано с упражняване на права, може да подадете лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В 14-дневен срок от подаването му ще се произнесем по него. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни, или това сериозно затруднява работата ни, този срок може да достигне до 30 дни.

ПРОМЕНИ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Грийн Ту ГоуЕООД

 • Настоящата Политика за защита на личните данни ще се обновява редовно. При необходимост от съществени промени ще се публикуват съобщения в Уебсайта ни  https://greentogo.bg/
 • Препоръчваме редовно да се следи Политиката ни за защита на личните данни, за да бъдете информирани относно защитата на личните данни.
 • Условията за поверителност на Уебсайта ни и подробна информация може да откриете тук.